Pay. Iyun 27th, 2019

Kar24.uz

Биз ёзишдан олдин ўйлаймиз

Мақсетим – Миллий гвардияда хызмет етиў


Хабарыңыз бар, быйыл Республикамыздың еки талантлы қызы Зульфия атындағы Мәмлекетлик сыйлықтың ийелери болды. Солардың бири Сапура Қайпназарова. Ол ҳаслы Мойнақлы болып, балалығын Арал бойларында өткерген. Сапура 1996 жылы 12-июльде туўылған. Ҳәзирги күнде ол Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Дене мәденияты факультетиниң 3-курс студенти. Бүгин биз Сапура менен сәўбетлесип, қызықтырған сораўларымызға жуўаплар алдық.
Сапура, алды менен сизди ерискен бул табысыңыз бенен шын жүректен қутлықлайман. Илайым табысларыңыздың алды болсын. Бәрше қызлар арзыў қылған сыйлыққа еристиңиз. Алған тәсирлериңиз, қуўанышыңыз бенен бөлиссеңиз?
Рахмет. Ең әўеле мени усы сыйлыққа мүнәсип деп тапқаны ушын басшыларымызға шексиз миннетдаршылығымды билдиремен. Бул тек маған емес, пүткил қарақалпақ қызларына берилген үлкен сыйлық, исеним деп билемен. Сораўыңызға келсек, усы жылдың 2-март күни бул сыйлықтың хабары келди. Еситип бирден қуўаныштан жылап жибердим, төбем көкке жетти, ҳеш қашан буншелли қуўанбаған едим. Ең биринши анама хабар бердим. Ол да өзинде жоқ қуўанып, мени қутлықлады. 7-март күни «UZ-EXPO» орайында ҳүрметли Президентимиз үлкен исеним менен бул сыйлықты тапсырды. Бул да үлкен бахыт, өзгеше сезим екен. Сол күн өмиримдеги ең қуўанышлы, умытылмас күнлердиң бири болды.
Хабарымыз бар, Президентимиздиң 2018 жыл ноябрь айында Қарақалпақстанға қылған сапары даўамында сиз Мойнақ районында ол менен ушырасқансыз. Усы ҳаққында айтып берсеңиз?
Бул күнди ҳешқашан умытпайман. Мәмлекет басшысының сәўбетинде болыў бахты несип еткенине жүдә қуўандым. Сол күни сәўбетимиз даўамызда мен Мойнақ жаслары атынан шығып сөйлеп, жасларға әсиресе, районымызға қаратып атырған итибары ушын шексиз миннетдаршылығымды билдирдим. Әсиресе, «Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлықты шөлкемлестириў бойынша усынысларды қоллап-қуўатлаў ҳаққында»ғы ҳәм «Ҳаял-қызларды қоллап-қуўатлаў ҳәм шаңарақ институтын беккемлеў тараўындағы жумысларды түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманына муўапық енди Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлықтың жас шегарасы 14 жастан 30 жасқа шекем етип белгиленгенлиги үлкен жаңалық болды. Усы имканияттан пайдаланып тағы да сыйлыққа урынып көриўимди айттым. Спортта ҳәм оқыўда ерисип атырған табысларым менен таныстырдым. Сол ўақытта Президентимиз: «Қызым, сиз Мойнақ районынан шыққан биринши Зульфия сыйлығы лауреаты боласыз», – деди(күлип). Не деримди билмей қалдым. Бундай гәпти күтпеген едим. Қуўандым әлбетте.
Спорттың У-ШУ, кик бокс, жеке гүрес, жекпе-жек қол урысы түрлери менен шуғылланады екенсиз. Жетискенликлериңиз ҳаққында айтып өтсеңиз?
Спорт пенен балалығымнан шуғылланаман. Усы жыллар даўамында қатар табысларға еристим. Атап айтқанда 4 мәрте Өзбекстан, 13 мәрте Қарақалпақстан чемпионы болдым. Жекпе-жек қол урысы бойынша 2014-жыл Ташкент қаласында өткерилген Өзбекстан ашық чемпионатында 3-орын, Наўайы ўәлаятында өткерилген чемпионатта 1-орынды ийеледим. 2014-2015 жыллары У-ШУ бойынша Өзбекстан ашық чемпионатында жеңимпаз болдым. Сол жылы Ташкент қаласында «Регби-7» бойынша Өзбекстан ашық чемпионатында 2-орын, Өзбекстан кубогында 1-орынды ийеледим.
Бунда устазлардың тутқан орны айрықша әлбетте?
Дурыс айтасыз. Нәўшеге қаншелли итибар берип оны жақсы тәрбияласа, бир күни ол әлбетте соған жараса мийўесин береди. Мени де устазларым спортқа болған қызығыўшылығымды көрип, дурыс бағдар берди. Солардан Е.Суюпов, Ж.Пирназаров ҳәм Ж.Сийтаиовларды айрықша атап өтким келеди. Себеби олар маған бар билгенлерин, спорт сырларын жалықпастан үйретип, керек жеринде қоллап-қуўатлап турды. Мен олардан шексиз миннетдарман.
Усы орында тағы бир нәрсени айтып өтпекшимен. 2017 жылы мениң ең биринши «Үлкеме келиң» атлы қосықлар топламым баспадан шықты. Бул әлбетте өз-өзинен болғанжоқ. Бунда маған жақыннан жәрдем берип, жол-жоба көрсеткен инсан Қарақалпақстан Республикасы Мойнақ районлық Халық Демократиялық партиясы кеңес баслығы К.Насирова болады. Усы устазларымның, ата—анамның берген тәлим-тәрбиясы арқасында бүгин усы табысларға еристим.
Буннан бир неше жыл алдын сизди өнерментлер көргизбесинде дөретиўшилик мийнетлериңиз бенен қатнасып атырғаныңызды көрген едим. Спорттан тысқары өзгеше қәбилет ийеси де екенсиз?
(Күлип)…Балалығым Арал бойы жағалаўларында өткен. Басқа балалар қум ойнағанды жақсы көрсе, мен кишкентайымнан Арал бақаншақларын жыйнап ойнағанды жақсы көретуғын едим. Кейиншелли олардан ҳәр түрли картиналарды ислеп көрдим. Әпиўайы бақаншақлардан әжайип композиция жаратса болады. Бул көп шығынды да талап етпейди. Екинши тәрепи ҳәммемиз билемиз Аралға келиўши туристлердиң саны жылдан жылға артып бармақта. Олар қайтыўда әлбетте сол жерден бир естелик алып кеткиси келеди. Аралдан естелик деп жерде жатырған бақаншақларды алып қайтады. Мине соларды көрип менде бақаншақлардан сувинер картина жаратыў пикири пайда болған.
Мақсетиңиз, алдағы режелериңиз қандай?
Мен спортты бийкарға таңлағаным жоқ. Жаслайымнан Қураллы күшлер тараўында хызмет етемен деп нийет қылғанман. Лицейди тамамлап Ташкент қаласындағы Қураллы Күшлер Академиясына оқыўға тапсырдым. Бирақ, кириў несип етпеген екен. Ҳәзир ҚМУ дың Дене мәденияты факультетинде оқып атырман. Бакалавр басқышын тамамлап халық тынышлығын сақлаў жолында хызмет етпекшимен. Яғный, Миллий гвардияда жумыс алып барыўды мақсет еткенмен.
Нийетиңиз жолдасыңыз болсын деймиз Сапура. Алдағы оқыўларыңызда, жумысларыңызда табыслар тилеймиз. Халқымыз, Президентимиз билдирген исенимди ақлап, буннанда жоқары нәтийжелерге ерисиўиңизге тилеклеспиз.

«Kar24» ушын арнаўлы: Гөззал Жалгасова

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial