Журналистик суриштирувИнтервьюМақолаларПост хабарФотофактЯнгиликлар

Сен қудирет тийкары, пәзыйлетлер мәканысаң, жанажан Өзбекстаным!

Мине санаўлы кунлерден соң елимиз Ғәрезсизлигиниң 29 жыл толады. Бул жыллар ишинде елимизде барлық тараўларда жаңаланыўлар жуз бермекте. Сол сыяқлы руўхый-ағартыўшылық тараўында да бир қатар алға илгерилеўлер, жаңа қарарлар қабыл етилди. 2017-жылы Президентимиз тәрепинен «Руўхый-ағартыў жумысларының нәтийжелилигин асырыў ҳәм тараўды раўажландырыўды жаңа басқышқа көтериў ҳаққында»ғы қарары қабыл етилиди. Қарардың тийкарғы мақсети мәмлекетимизде қабыл етилген 2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын және де раўажландырыўдың бес әҳмийетли бағдарлары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясында белгиленгениндей, басқарыў органларының халық пенен сәўбетлесиў, ушырасыўы, бул бағдардағы нәтийжели жумысларды беккемлеў нәзерде тутылған болып, усы мақсет ҳәм ўазыйпалардан келип шығып, руўхый-ағартыў жумысларының мазмун-әҳмийетин туптен жақсылаў, тараўда жумыс алып барып атырған хызметкерлердиң билим ҳәм тәжирийбесин асырып барыўдан ибарат. Соның менен бирге мәмлекетимизде алып барылып атырған социал-экономикалық раўажланыўлар, қабыл етилип атырған пәрман ҳәм қарарлар, дәстурлерди халықтың кең қатламларына жеткериўде бир қатар зиялы, дөретиўшилерден ибарат угит-нәсият топарын қәлиплестирип, олардың жумысларын турақлы алып барыў жолға қойылды.

Сондай-ақ 2019-жыл 3-май куни Президентимиздиң Руўхый-ағартыў жумысларының нәтийжелилигин асырыў бойынша қосымша ис-иләжлар ҳаққында»ғы қарары қабыл етилип, бул қарар алдыңғы қабыл етилген қарарды толықтырып, тараў жумысларын нәтийжели жолға қойыў мақсетинде штат бирликлери ажыратылды. Соның менен бирге жәҳәнде болып атырған турли идеологиялық гуреслерге қарсы жасларда, халық арасында идеологиялық иммунитетти қәлиплестириў, жаслардаң санасын, дуньяқарасын жетилистириў, ўатансуйсўшилик, халыққа садықлық сезимлерин арттырыў, миллий қәдириятларымызды қәстерлеп абайлаў, жынаятшылық ҳәм басқа да жат идеялар тәсирине кирип қалыўының алдын алыў тийкарғы мақсет болып есапланады.
Усындай жақсы жумысларды әмелге асырыў ушын бир қатар режелер ислеп шығылып, басқышпа-басқыш жолға қойылмақта.

Әсиресе 2019-жыл ақырына келип қабыл етилген «Узликсиз мәнаўий тәрбия» концепциясының қабыл етилиўи, тәлим менен тәрбияны биргеликте алып барыў, жас әўладқа ата-бабаларымыздан мийрас урп-әдет, дәстурлеримизди жеткериўде жасына сай, басқышпа-басқыш сиңдирип, уйретип барыў ушын улкен имканият болды деп есаплаймыз.

Елимизде болып турған қыйын кунлерде, яғный пандемия шәраятында да руўхый-ағартыў жумыслары тоқтап қалмады. Жаратылған бәрше имканиятлардан пайдаланып, онлайн тәрзде жумыс алып барылмақта. «Уллы тулғаларымызды уйренемиз», «Әдебиятқа итибар-келешекке итибар» «5 баслама шаңарақта», «Уйде қалың, китап оқың», «Мен оқыған китаплар», «Өз балаңды өзиң асыра» атамасындағы суренлер менен социаллық тармақлар арқалы халқымыздың уллы инсанларының өмири ҳәм дөретиўшилиги, Президентимиз тәрепинен жаслардың көркем өнер, спорт, китап оқыў ҳәм заманагөй коммуникацион технологияларды меңгериўге болған қызығыўшылығын арттырыўға қаратылған бес әҳмийетли баслама тийкарында уй шараятында алып барып атырған жумыслары, мектепке шекемги билимлендириў тараўындағы жумыслар сәўлелендирип барылмақта.
Сондай-ақ Президентимиз тәрепинен пәрман ҳәм қарарлардың мазмун-әҳмийети, баянатлары онлайн тәрзде халыққа жеткерилмекте.

Елимиздиң 29 жыллық тойы менен путкил халқымызды қутлықлай отырып, халқымыз қандай қыйын кунлерди басынан кеширсе де бирдемлик, аўызбиришилик, меҳир-ақыбет пенен жеңип өтетуғынлығына исенемиз. Елимиздеги қыйын кунлерди жеңип өтип, барлық жақсы кунлерин шадлықта, кеўил хошлықта өткериўине тилеклеслик билдиремиз.

Республика руўхый-ағартыў орайы
Қанлыкөл районлық бөлими

You may also like

Comments are closed.