Янгиликлар

Ишки ислер министирлиги академиясиниң күндизги тәлимде оқыўды қәлеўши талабанлар диққатына!!!


2020/2021- оқыў жылынан баслап ишки ислер министирлиги академиясы (буннан кийинги орынларда -ИИБ Академиясы)ның күндизги тәлимине қабыллаў Ишки ислер министирлигиниң академиялық лецейлер питкериўшилери, сондай-ақ орта арнаўлы ҳәм кәсип-өнер мағлыўматына ийе ишки ислер оргынлары хызметкерлери ҳәмде әскерий хызметшилер есабынан әмелге асырылмақта. Бунда талабанлардың жасы он сегизден киши ҳәм жигирман бестен үлкен болмаўы (усы орында жигирма бес жастағы) бойы ер балалар ушын 165 см, қызлар ушын 160 см.ден төмен болмаўы талап етиледи. Қабыллаў процеси: Ишки ислер министирлиги академиялық лецейлер питириўшилери ушын олардың турақлы жасаў орнындағы тийисли ишки ислер органларында: әскерий академиялық лицейлер питкериўшилери ушын -(ҳүжжетлерди топлаў ҳәм үйрениў илажлары) олардың турақлы жасаў орнындағиэы тийисли ишки ислер органларында ҳәм (медициналық көриктен өткериў илажлары) әскерий академиялық лицейлер жайласқан аймақтағы ишки ислер органларында; Ишки ислер органлары хызметкерлери ҳәм әскерий хизметшилер ушын олардың жумыс орны ҳәм әскерий бөлимлерде өткериледи.
Академияға оқыўға қабыллаў тең ҳуқықлылық ҳәм қабыллаўдың қағыйдалары, принциплери тийкаринда төмендеги басқышларда шөлкемлестириледи. Дәслепки таңлаў-(аймақлық топлаўшы органларда әмелге асырылатуғын басқыш болып, бул басқышта избе-изликте тийисли ҳүжжетлери ҳәм оны анықлаўшы мағлыўматларды топлаў, талабан ҳаққындағы түрли мағлыўматларды анықлаў, шаңарақ жағдайы, ата-анасы ҳәм жақын туўисқанларының ишки ислер органларындағы хизметке қатнасы ҳәм усы сыяқлы ҳәмде талабанның денсаўлығы тәрепинен оқыўға жарамлылығын анықлаў киреди):
Арнаўлы кәсипке таңлаў-(ИИБ академиясында) әмелге асырылатуғын басқыш болып, бул басқышта избе-изликте ҳүжжетлерди үйрениў, медициналық көриктен өткериў, психофизиологиялық үйрениў, жазба жумыс (баян яки шығарма), улыўмафизикалық таярлық дәрежесин баҳалаў ҳәм шет тиллерин өзлестиргенлик дәрежесин баҳалаў синаўлары киреди;_Жеке тәртиптеги жуўмақлаўшы сәўбет ҳуқықтаныў, Өзбекстан ҳәм жәҳән тәрийхы әдебият, руўхыйлық тийкарлары ҳәм миллий ғәрезсизлик идеясы, (тийкарғы түсиниклер) пәнлери бойынша талабанлардың билимлерин ҳәр тәреплеме ҳәм әдиллик пенен баҳалаўдан ибарат).Психофизиологиялық үйрениў, жазба жумыс, физикалық таярлық ҳәм шет тиллерин өзлестиргенлик дәрежелерин баҳалаў бойынша топланыўы мүмкин болған ең жоқары баллдың 50 пайызынан кем балл топлаған талабанлар қабыллаў комиссиясының қарарына көре, жеке тәртиптеги жуўмақлаўшы қарарына бола жеке тәртиптеги жуўмақлаўшы сәўбетке киритилмейди. Талабанлар имтуханларды өзбек яки орыс тиллерин биреўин таңлаған ҳалда тапсырады.Талабанлар ушын төмендеги имканиятлар жаратылған:
Министирлер кеңесиниң 2017-жыл 11-августтағы “Билимлендириў оринларинда шет-тиллерин оқытыўдың сапасын еледе раўажландырыў ис-илажлары ҳаққындағы” 610-санлы қарары тийкарында шет тиллерин билиў дәрежеси ҳаққында Мәмлекетлик дәрежедеги Б1 ҳәм оннан жоқары дәрежедеги қәниге сертификатына ийе болған талабанларға шет тиллери пәнинен белгиленген максимал балл берилип, шет тили пәнинен өткерилетуғын сынақлардан азат етиледи;
Хызмет зәрүриятларын орынлаў ўақтында қаза болған әскерий хызметкерлер ҳәм ҳуқықты қорғаў уйымлары хызметкерлери перзентлери Академияға дәслепки ҳәм арнаўлы кәсиплик таңлаў нәтийжелери ҳәмде тийисли министирлик яки бөлим басшысының усынысы тийкарында Өзбекстан Республикасы тәлим орынларына оқыўға қабыл етиў бойынша Мәмлекетлик комиссиясының қарары менен жеке тәртиптеги жуўмақлаўшы сәўбетсиз оқыўға қабыл қылыныўы; Өзбекстан Республикасы Қуралли күшлери қурамына кириўши министирликлер ҳәм мекемелер хызметиндеги офицерлери, контракт бойынша хызмет қылып атырған сержантлар ҳәм әпиўайи әскерлер қурамындағи әскерий хизметкерлердиң ҳәмде Миллий гвардияның хизметиндеги жумысшылардың перзентлери, Академия күндизги тәлим формасына оқыўға өткерилетуғын қабыл даўамында, олар ушын айрықша ажратылған квоталар шеңберинде таңлаўда қатнасыўлары; Өзбекстан Республикаси Президентиниң 1993-жылы 5-февралдағы “Өзбекстанның оқыўшижасларын хошамет
леў илажлари ҳаққында”ғы пәрманына муўапық ҳәмде Министирлер Кеңесиниң 2008-жил 13-октябрдеги 226-санлы қарары менен тастийқланған Халықаралық ҳәм Республикалық олимпиадалары, таңлаўлары, жарыслары жеңимпазлары болған академиялық лицейлер, кәсип-өнер колледжлери ҳәм орта арнаўлы мектеплер оқыўшыларын хошаметлеў тәртиби ҳаққында нызамға муўапық дәслепки ҳәм арнаўлы кәсиплик таңлаў нәтийжелери тийкарында, Өзбекстан Республикасы тәлим орынларына оқыўға қабыл етиў бойынша Мәмлекетлик комиссияси тәрепинен тастийқланған дизимдеги халықаралық ҳәм Республикалфқ олимпиадалары жеңимпазлары Қабыллаў комиссиясиның қарарына муўапық Академияға жеке тәртиптеги жуўмақлаўшы сәўбетсиз оқыўға қабыл қылыныў белгиленип өтилген. Қабыллаў комиссияси тәрепинен арнаўли кәсиплик таңлаў нәтийжелери ҳәм жеке тәртиптеги жуўмақлаўши сәўбетсиз оқыўға қабыл қылыныўы белгиленип өтилген. Қабыллаў комиссияси тәрепинен арнаўлы кәсиплик таңлаў нәтийжелери ҳәм жеке тәртиптеги жуўмақлаўшы сәўбет бойынша талабан Академия6а оқыўға қабыл етиў туўрысында үзил-кесил қарар қабыл етиледи. Талабанлар белгиленген квота тийкаринда оқыўға қабыл етиледи. Мағлыўмат ушын, Ишки ислер министирлиги Академиясының күндизги тәлиминде оқыўды қәлеўши талабанлардың жүжжетлери 2021-жылдың 15-февралына шекем даўам етеди.

ИИБ. Академияси баспасөз хызмети

You may also like

Comments are closed.