Янгиликлар

Айрықша жағдайлар басқармасы: қәўипсизлик қағыйдаларына әмел етейик!

Қыс маўсимине таярлық жумыслары бойынша Айрықша жағдайлар басқармасы хызметкерлери тәрепинен телевидение, радио арқалы ҳәм пухаралар үйлеринде, мекеме кәрханаларда ийис гази ҳәм өртлердиң алдын алыў бойынша кең көлемли үгит-насият жумыслары, ушырасыўлар, рейдлер өткерилип келинбекте. Тилекке қарсы пухараларымыз тәрепинен апиўайығана қағыйда талапларын орынламағанлығы ақыбетинде көплеп өртлер ҳәм пухаралар ийис гәзинен захарлериниўлери, ең ашынарлысы пухараларымыз набыт болыў жағдайлары көплеп ушыраспақта. Турақ жайларда өрт каўипсизлиги қағыйдаларына итибарсызлық пенен қараў, насаз электр үскенелеринен пайдаланыў, газ плиталарын ҳәм шығындыларды жағып караўсыз қалдырыў, орнатылған печлердиң морылары насазлығы, жас балаларды жалғыз таслап кетиўлери, олардың шырпы менен ойнаўы ақыбетинде турақ жайларда көплеп өртлер пайда болмақта.
Пухараларымыз үйлери ишине орнатылған печлериниң морылары жанған газды сыртқа жақсы тартпаса, тығылып қалса ямаса шала жанса, печ орнатылған ханаға нормадағы кислород жетиспесе сол бөлмеде ийис гази пайда болады. Адам ханада ийис гази пайда болғанын сезбеўи мумкин, себеби ийис газы бул – реңсиз, ийиссиз захарли газ болып есапланады. Адам дем алганда хаўада 0,1 % ийис гази болса өлимге алып келиўи мүмкин. Ийис гази организмге киргенде кислород пенен тәмийнлеўди қыйынластырады нәтийжеде адамда төмендеги белгилер пайда болады:
-бас аўырыў, мийи айланыў, есинен таныў, уйқысы келиўи, көзиниң алды қаранғыласыў, еситиўдиң пәсейиўи, қатты терлеўи, дем алыўы қыйынласыўы, тамағының ашыўы х.т.б.
Табийий газден пайдаланыўда қадаған етиледи:

  • Өзбасымшалық пенен үйди газлестириў, стандарт талапларына жуўап бермейтуғын (қолбала тәризде) газ үскене, гарелка ҳәм резина шлангалардан пайдаланыў. Морыларды ҳәм шамаллатыў системасын өзгертиў ямаса жолларын жаўып қойыў, каўипсизлик автоматикасын үзип қойыў, газ ҳәм электр үскенелерин басқа мәқсетте пайдаланыў, Газ үскенеси орнатылған ханада уйықлаў, газ плитасын хананы жылытыў мәқсетинде жағып қойыў.
    Егерде турақ жайыңызда газ тармағында насазлықлар анықланса, газ ийисин сезсеңиз айна ҳәм есиклерди ашып хананы шамаллатың, 104-газ хызмети ҳәм 1050-қутқарыў хызметине хабар бериң.

А.C.Давлетов,
Қарақалпақстан Республикасы Айрықша жағдайлар басқармасы баслығы

You may also like

Comments are closed.