Янгиликлар

«Исбилермен неге чек бермеди?» атлы мақалаға жуўап яки рәсмийлер машқаланы қалай үйренди?

Қарақалпақстан Республикасы мәмлекетлик салық басқармасы тәрепинен «Исбилермен неге чек бермеди» атлы мақаласында келтирилген “Kinder” саўда орны ийеси Р.Ерназарова “салықшы” ағасына мәслаҳат сорап, қоңыраў еткенлиги ҳәм исбилерменлер салықтағы аға-инилерине сүйенип, олардың жәрдеминде дәраматларын жасырып киятырған жағдайлары бойынша басқарманыӊ 2020-жыл
25-ноябрдеги 303-хс-санлы буйрығына тийкарланып тийисли тәртипте хызмет тексериўи өткерилди.
Хызмет тексериў нәтийжесинде “Kinder” саўда орны сатыўшыси жағдай ҳаққында Асака банкте ислейтуғын ағасына қоӊыраў еткенлиги, ҳақыйқатында болса бул сатыўшыныӊ салық органында ислейтуғын таныслары ямаса ағайын-туўысқанлары жоқлығы анықланды.
Буннан тысқары, хызмет тексериў даўамында Нөкис қаласы тутыныўшылар ҳуқықларын қорғаў жәмийети қәнигеси А.Қалбаевқа “Kinder” саўда орны бойынша келип түскен мүрәжатты үйрениўде жеке тәртиптеги исбилермен Р.Ерназарова мәсләҳәтлесип алыў ушын “ағасына” қоңыраў еткенлиги, саўда орнына салық хызметкери келмегенлиги ҳәм жумысына араласпағанлығын билдирди.
Соның менен бирге, пуқараныӊ (қарыйдар) сондай-ақ, бул саўда орнында ислеген саўдасы ушын исбилермен тәрепинен қадағалаў касса машинасы чегин бериўден бас тартқанлығы ҳаққында Нөкис қалалық мәмлекетлик салық инспекциясыныӊ «Исеним телефоны»на жоллаған мүрәжаты тийкарында МСИ тәрепинен көшпели салық тексериўи өткерилип, тексериў нәтийжеси бойынша исбилерменге 5 млн. сўм жәрийма қолланылыўы белгиленди.

Қарақалпақстан Республикасы мәмлекетлик салық басқармасы Баспасөз хызмети

You may also like

Comments are closed.