Янгиликлар

“Хожан аўыл”дан сәлемнама: Жай “намунали”, бирақ көше идиралы емес… Суўға толы атызлар, кимлер оны тазалар?..

Нөкис қаласы “Хожан аўыл”, “Проектная” көшеси, номерсиз жай турғыны Абдимуратова Раўшан Апсеметовна боламан. Көшемиз улыўма талапқа жуўап бермейди, қосымша фотоларды сизге жиберемен. Буннан тысқары, алдымызда жайласқан атыздың “краны” жарылып атызларды суў алып атыр. Сонлықтан, жоқарыда көрсетилген кемшиликлерди тийисли уйымлар тәрепинен шешилиўинде әмелий жәрдем берсеңиз”, дейди пуқара өз мүрәжатында. Биз бул мүрәжатты үйренип шығып, унамлы шешиўде жәрдем бериў ушын тийисли шөлкемлерге жибердик. Олар менен байланысып, әлбетте машқаланы үйренемиз.

You may also like

Comments are closed.