Янгиликлар

Судланғанлық «тамғасы» қалай алып тасланады?

Кѳп ғана пуқараларымыз «судланған» деген қара тамғадан шетлеў жүриўге ҳәрекет қылады. Дүньяда ҳеш бир инсан жынаятшы болып туўылмайды, ал усы жаман иллети ѳмири даўамында ѳзине арттырып алады. Билип-билмей адасып жынаят қѳшесине кирип қалғанлар кейиншелик ѳз мойынларына «судланған» деген тамғаны алыўға мәжбүр болады. Судланғанлық ѳзи не? Әмелдеги Жынаят кодексине кѳре, судланғанлық шахстыӊ ислеген жынаяты ушын ҳүким етилгенинен кейин келип шығатуғын ҳуқықый жағдай болып есапланады. Негизинде, суд тәрепинен жаза тайынланған айыплаў ҳүкими нызамлы күшине кирген күннен баслап шахс судланған деп есапланады. Ҳәр қандай ҳәрекет яки ҳәрекетсизликтиӊ ақыбети болғаны сыяқлы, жынаят ислеўдиӊ де ѳзине жараса ҳуқықый ақыбети бар олда болса судланғанлық.

You may also like

Comments are closed.