Янгиликлар

1-августта өзбек тилине өтемиз бе яки латын графикасына ма? Хожелиде пуқараларды не ғәзеплентирди?

Бүгин Хожели районы “Қумбыз” мәкән пуқаралар жыйынында бир топар пуқаралар “Қарақалпақ тилин ҳүрмет етемиз”, “Қарақалпақ тилине 32 жыл” жазыўы түсирилген плакатларды көтерип көшеге шықты. 1-августқа шекем латын графикасына өтиў бойынша шыққан қарарға наразы болған пуқаралар “бизге қарақалпақ тили керек” деген талапты қойды. Хожели районы ҳәкими ўақыя орнына барып, жыйналған халықты бул қарардың мазмуны менен таныстырды. Тийкарынан алғанда, усы жылдың 10-февраль күни “Латын жазыўына тийкарланған өзбек әлипбесине басқышпа-басқыш толық өтиўди тәмийинлеў ис-илажлары ҳаққында”ғы қарар қабыл етилген еди. Қарардың атынан мәлим болғандай, өзбек тилине емес, бул жерде латын графикасы ҳаққында гәп бармақта. Сиясатты дурыс түсинбей, бурмалаў ҳалаты усындай наразылықларға себеп болып атырғаны өкинишли. Хожелидеги жағдай да сондай түсинбеўшиликлерден келип шыққан ўақыя. Солай екен, айырымлардан қарардың мәнис-мазмунын билмей, “муш көтермеў” соралады. Қарақалпақ халқы ушын ҳәр қашанда Қарақалпақ тили биринши. Оны жақсы көремиз, оның жасаўы ушын ҳәммемиз жуўапкермиз.

You may also like

Comments are closed.