Ср. Авг 12th, 2020

Kar24.uz

Янгиликлар биздан бошланади

Бас редактор минбери: Ойлан, излен, тап: Қәне сәне, қай жерде сақлаў мүддети, табалмадым…

Не көп исбилермен, не көп зат базарда, сүрнигип я анық тайып жығыласаң. Жығылсаң жығыл, өзиң бил, шатың айрылмаса болғаны…
Неге өйтип жаздым: бүгин айрым товарлардың шыққан сәнесиде, сақлаў мүддети де жоқ, салмағын ғой айтпай- ақ қоймақшыман. Олардың жараў мүддетин исбилермен билмесе, биз қайдан билдик, я палшы болмасақ, яки көзи ашық емеспиз. Ойлан, излен, тап, деген ойын бар бул жерде. Қәйтип исленди, қандай базарға кирди, қалайынша саўдада билмесек, жарлықсыз өнимлер болса сатыла берсе, бирде болмаса бирде биреўдиң көзин шығаради яки есин. Билмедим. Ҳәзир «Жайҳун кекслери» базарда шарлап жүр, исбилермен жазыўға үлгермеди ме, сорамадым, я салмағы, мүддети, шыққан сәнеси жоқ, яки өшип кеттиме оның? Қоңыраттан шыққан өнимниң сапасына ҳеш ким кепиллик бермеген. Ертең мен яки сен отрабление болсақ, «Жайҳун кекслери» жуўап бермейди демек?
Билдик ҳәм түсиндик: исбилермен болыў оңай емес, бирақ қарыйдар болыўда аңсатқа соқпайды. Себеби, сиз таярлайсыз, биз жеймиз. Солай екен, денсаўлық маған көбирек керек. Исбилерменнен жуўап күтемен анық. Қәне, не дейсиз? Мен соған қарап деймен: бул мүмкин емес!

Қ.Бегниязова