Пн. Июл 6th, 2020

Kar24.uz

Янгиликлар биздан бошланади

Жаңалық: 1 кг. 500 долларға шекем сатылатуғын Цистанхе (Алтын тамыр) ɵсимлиги Бозатаўдан табылды

Бул өсимлик қытай медицинасында 2 мың жылдан берли пайдаланылып келинбекте. Цистанхе көп кеселликлерге ем болады. Атап айтқанда буўынлардағы аўрыўлар, сондай-ақ, иммунитетти беккемлеўде, нервты тынышландырыўда әсиресе мийди раўажландырыўда оғада пайдалы есапланады.

Цистанхе Гүллери дәнли өсимлик бул өсимлик басқа өсимликлердиң атап айтқанда сексеўилдиң тамырына жапысып сол арқалы азықланып өседи. Май-июнь айларында гүллейди, июль-август айларында мийўе береди.
Ол Қытайда ҳәм Монголия мәмлекетинде сондай-ақ шөл зоналарында өседи.
Бул өсимликтен Қазақстан, Япония ҳәм Қытай фармоцевтикасы менен косметологиясы кеңнен пайдаланады.

Ҳәзирги ўақытта Қазақстан Орайлық Азияда цистанхени қайта ислеп экспортқа шығарып атырған бирден бир мәмлекет болып, оның тийкарғы қарыйдарлары Япония, Қытай ҳәм басқа да Арқа-шығыс Азия мәмлекетлери есапланады.

Мағлыўматларға қарағанда халықаралық базарда майдаланған цистанхениң 1кг баҳасы 200-500 АҚШ долларына шекем баҳаланады.

Район Мәлимлеме хызмети