Янгиликлар

Қарақалпақстан Республикасы Жаслар аўқамы тәрепинен кепилликке алынған пуқараға қандай жаза тайынланды?

Жынаят ислери бойынша Нөкис қалалық судының 2019-жыл 3-июль күнги ҳүкимине көре, 2019-жыл 4-март күни саат 20:00 де Нөкис қаласы “Қ.Ауезов” көшесине барып, сол жерде М.А.ның үйиниң қасында өсип турған кишкене теректиң қасында қараңғы жерде турып, сол көше менен өзиниң үйине базардан қайтып баратырған, Нөкис қаласы Қ.Ауезов көшеси 10-жайда жасаўшы Т.Г.ны көрип, Т.Г. өзиниң ийининде асыўлы болған қара реңли сумкасы қапталындағы қалташасынан өзиниң телефонын алмақшы болып атырғанында оның алдынан шығып, оның мал-мүлкин талан-тараж қылыў мақсетинде ҳүжим қылып, оған өмири ҳәм ден-саўлығы ушын қәўипли болған зорлық ислетип, оң қолы мушы менен оның бет алдына урып, ол жерге қулап атырған ўақытта, ийининде асыўлы болған сумкасын тартып, сумка ишинде болған 1.700.000 сум пулларын талан-тараж етиў мақсетинде жерге қулағаннан соң қолы менен көкирегине урып, сол ўақыт Қ.Ауезов көшесинен анасы Т.Г.ны базардан күтип алыў ушын шығып киятырған жас өспирим баласы А.К.ниң анасының даўысын еситип қолында болған телефоны фонариги жақтылығын жағып, олар тәрепке жуўырғанын көрип, Қ.Ауезов көшеси басына қашып барып, сол жерде жолда баратырған маршрутлы таксиди тоқтатып, ўақыя орнынан жасырынған.
Суд-медицина экспертизасының 19.03.2019-жылғы 18-санлы жуўмағына көре Т.Г.ға «төменги жағының шеп тәрепиниң сүйек бөлекшелери сылжып сыныўы, жабық түрдеги бас сүйек мийи жарақаты, бас мийи шайқалыўы, шеп қабағының езилип-жыртылған жарақаты, бетиниң шеп тәрепи тери асты гематомасы ҳәм шеп көзи ҳәм көкирек клеткасының шеп тәрепи қанталаўы» түриндеги жарақатлар жеткизилген болып, бул жарақатлар «өтпес қатты буйым тәсиринде жеткизилгени болып, экспертиза өткерилип атырған шахс ҳәм медициналық ҳүжжетлерде көрсетилген ўақытта ҳәм жағдайда болған болыўы мүмкин. Жоқарыда көрсетилген дене жарақатлары ден-саўлықтың узақ мүддетке, яғный 21 күннен көп мүддетке бузылыўына алып келиўи ҳәм аўырлық дәрежеси бойынша «орта аўыр» дәрежедеги дене жарақатлар қатарына киреди» деп көрсетилген.
Суд тәрепинен жынаятлы исти суд мәжлисинде ҳәр тәреплеме көрип шығып, судланыўшы, жәбиркеш ҳәм гуўўалардың көрсетпелерин еситип, жынаят иси ҳүжжетлерин үйренип шығып, Ж.К. ислеген жынаяты өз тастыйғын тапты.
Суд, судланыўшы Ж.К.ға жаза тайынлағанда, оның өз айыбын мойынлап, қылған исинен пушайман екенин, жынаят иси бойынша келтирилген зыянлар толық қапланғанын, жас өспирим екенлигин, жасаў ҳм оқыў орнынан унамлы минезлемеге ийе екенлигини, Қарақалпақстан Республикасы Жаслар аўқамы тәрепинен оған жеӊиллик бериўди сорап кепиллик хаты берилгенин, алдын ҳәкимшилик ҳәм жынайый жуўапкершиликке тартылмағанын итбарға алып, Ж.К. қа ислеген жынаяты ушын Өзбекистан Республикасы ЖКниң 164-статьясы 1-бөлиминде көрсетилген жынаятты сәдир еткенликте айыплы деп табылып, Өзбекистан Республикасы ЖКниң 164-статьясы 1-бөлими менен 5 (бес) жыл еркинен айырыў жазасы тайынланып, Өзбекистан Республикасы ЖКниң 72-статьясына тийкар тайынланған еркинен айырыў жазасы шәртли болып есапланып, 1 (бир) жыл сынақ мүддети белгиленди.

Р.Джуманиязова,
Жынаят ислери бойынша
Нөкис қаласы суды судья жәрдемшиси

You may also like

Comments are closed.