Янгиликлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баслығы Муса Тажетдинович Ерниязовтың қайтыс болыўы мүнәсибети менен кеўил билдириў

Белгили жәмийетлик искер, хақыйқый ел перзенти, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баслығы, Өзбекистан Қахарманы Муса Тажетдинович Ерниязов өмирден көз жумды.
«Тақыятас жыллылық электр станциясы» акционерлик жәмийетиниң администрациясы хәм мийнет жәмәәти атынан мархумның шаңарағына, жақын ағайин-туўысқанларына, хәм пүткил халқымызға терең қайғырыў менен кеўил айтамыз.
М.Т.Ерниязов Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң баслығы ўазыйпасында ислеген дәўиринде Тақыятас жыллылық электр станциясын модернизациялаў хәм жаңа технологиялардың алып келиниўине өзиниң салмақлы үлесин қосты. Станциямызда өз шешимин күтип турған айырым машқалаларды өз ўақтында, унамлы шешиўде талапшаң хәм пидайы басшы сыпатында бизиң ядымызда сақланып қалады.
Қарақалпақстан халқының әжайып ел перзенти, хәм хүрметли ақсақалымыз М.Т.Ерниязовтың жарқын келбети хәм ислеген қайырлы ислери бизиң қәлбимизде мәңги жасайды.

«Тақыятас жыллылық электр станциясы» акционерлик жәмийети

You may also like

Comments are closed.