Янгиликлар

ЖАЙЫҢЫЗ ЖӘННЕТТЕ БОЛҒАЙ…

2020-жыл 31-июль күни халқымыз аўыр жоғалтыўға ушырады. Белгили мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик искер, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси баслығы – Өзбекстан Республикасы Сенаты Баслығының орынбасары, Өзбекстан Қаҳарманы Муса Тажетдинович Ерниязов 73 жасында дүньядан өтти. Бул ўақыя пүткил Өзбекстан халқы ҳәм қарақалпақ дияры ушын үлкен жоғалтыў болды, бул пүткил халқымызды аўыр қайғыға салды.
Халқымызда «Жақсының жақсысын айт дәўлети тассын..» деген даналық гәп бар… М.Т.Ерниязов өзиниң барлық искерлик өмирин қарақалпақ елиниң раўажланыўына бағышлады. Ол билимлендириў тараўын айрықша қәдирлейтуғын еди, әсиресе, республикамызда жоқары мағлыўматлы илимий-педагог кадрларды таярлаўға тийкарғы дыққатын қаратты.
Муса Тәжетдинович, илимпаз-оқытыўшылардың ҳәм студент-жаслардың ҳақыйқый жанкүйер ағасы, жақын досты ҳәм қәўендер ақсақалы еди… Институтқа қашан келседе, жаслардың оқыў ҳәм билим алыўдағы шараятын еледе жақсылаў, жоқары илимий потенциалға ийе профессор-оқытыўшылар санын ҳәм сапасын көбейтиў, жоқары билимлендириў тараўын елимизде еледе кең раўажландырыў бойынша әҳмийетли усыныс ҳәм кеңеслерин билдирди. Ол инсан ҳәр бир оқытыўшы-илимпаз ҳәм студент жастың машқаласын тыңлап, оларды жеке өзиниң тәшўишиндей көрип тез шешиўге ҳәм жәрдем бериўге асығатуғын еди…Мине усындай жоқары инсаный пазыйлетлери менен ел ағасы М.Т. Ерниязов бәршемиздиң қәлбимизде мәңги орын алады.
Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты профессор-оқытыўшылары ҳәм студент жаслары марҳумның шаңарақ ағзаларына, туўған-туўысқанларына терең қайғырыў менен кеўил айтады!
Жәмәәтимиз Қарақалпақстанда халық-хожалығының, соның ишинде, жоқары тәлимниң раўажланыўына ҳәм беккемлениўине айрықша үлес қосқан белгили мәмлекетлик ғайраткер, теңсиз инсанның жарқын естелигин ҳеш қашан умытпайды, мәңги ядында ҳүрмет ҳәм иззет пенен еслеп қалады!

Әжиния атындағы Нөкис мәмлекетлик
педагогикалық институты жәмәәти

You may also like

Comments are closed.