Мақолалар

Халық қабыллауханасының тийкарғы жумысы не? Елдиң кемшилигин таўып масқара етиўме?!

2020-жыл 7-сентябрь күни азаннан баслап Халық қабыллаўханасының Қарақалпақстан бөлими ҳәм басқада министрликлерден қуралған десантшы исши топар Хожели районына келип «гүз-қысқа» таярлық деген бәне барлық социаллық объектлердиң тек ғана негатив жақларын кеңнен түсириў жумысларын баслап жиберди.
Яғный, олар қатықтай уйып отырған Хожели қаласына келип, көп қабатлы жайлар, базар, мектеплер, балалар бақшалары ҳәм басқада орынларды түсирип, подвалларға шекем кирип, ағып атырған суўларын, шашылып тамып атырған тәреплерин, бир сөз бенен айтқанда масқара етиў ушын қолай болған барлық аймақларды унамсыз тәрептен түсириў менен әўере болды. Келген исши топар ағзаларынан сорағанымызда, «жоқарыдан тапсырма бар, Халық қабылханасының тапсырмасы, биз тек негатив көринислерди түсирип, Өзбекстан-24 телеканалынан шығарыўымыз керек» деген жуўаптан бөтен сөз еситпедик.
Биз тусинбедик, келген тексериўшилердиң тийкарғы мақсети не? Өзи коронавирус пандемиясы ақыбетинде тиклене алмай атырған халқымыздың жинин қоздырыўшы ҳәрекетлерди ислеў шәртпе?!
Майли кемшилик яки ўайран болып атырған жерлерди «жерден жети қоян тапқандай» түсирди дейик, яқшы телевидение арқалыда халыққа көрсетилсин, соның менен не шешиледи? Яки сол телевидениеге түсириўшилер 3-4 миллиард сўм жәрдем етемекен? Сол ағып атырған суўларды тоқтатыўға, жыйналған тасландыларды тазалаўға қандай жәрдем көрсете алады? Дурыс, қолларыңнан ҳеш нәрсе келмейди, тек биреўди масқара етсе, абырайын төксе, бәлким Ел атамыз келиўинен алдын айрым тырнақша ишиндеги досларға жақсы болар….
Ең ашынарлысы, исши топар ишинде өзимиздиң Хожелиши баламыз, район ҳәкимлигинде, Халық қабыллаўында жумыс ислеп атырған Жеңис Каримовтың негатив жерлерди көрсетиўде алдына түсип жуўырып жүрген белсендилиги, сондай-ақ итибарынан шетте қалып қойған бузылған-шашылған, уңқыл-шуңқыл орынларды жетелеп жүрип туўры таўып көрсеткенин қайтип түсинсе болады. Аўылдың ҳаяллары буны Хожелиши азаматқа жараспайтуғын ис болды, деп айтысып атыр.
Өмир ағып турғаннан соң, әлбетте кемшилик болады, бүгин бузылады, шашылады, ал ертең жөнленеди, туўырланады. Усы болыўы анық нәрселер өмир тиришилик кетип турған жерде әлбетте болыўы табийий. Айтың маған, раўажланған Америка яки Европа, Азия еллеринде ондай кемшиликлер жоқпа, әлбетте бар. Себеби бул омир ағысы…
Бизде сораў туўылады, сол кемшиликлерди жуўырып жүрип таўып берип атырған район Халық қабыллаўханасы не ислеп атыр, қашан халықтың мәселесин шешти, қыйын-қыстаў пандемия күшейген дәўирде қаяқта еди олар? Кем тәмийнленген инсанлар көзлеринде жас пенен нәрестелерин көшеге алып шыққан ўақытта олар қаяқта еди? Халық аш болып, жеўге нан таппай атырған гезлерде қаяқта еди олар? Неге сол ўақытта халықтың қыйналып атырғанын усындай етип түсирип, телевидение арқалы шығармаған? тек ғана келген мүрәжатлерди хат жазып сектор баслықларына «футбол тобы» сыяқлы жиберип отырыў менен шекленип қалған.
Ҳүрметли тексерип келген аўылдың «келте пәм» исши топар ағзалары, сол түсирген жерлериңиздеги кемшиликлерди сапластырыў ушын мәрхамат қылып 5-6 миллиард сўм пул қаржы ажыратыў мәселесинде бир телевидение арқалы көрсетсеңиз биз миннетдар болар едик. Яқ, оған қурбыңыз жетпесе тыныш отырған халықты алағада қылмаңлар, ҳәр бир жағдайға туўры баҳа бериңлер, өйткени бул кемшиликлер телевидениеден көрсеткени менен сапластырылып қалмайды, соны умытпаң!!!!!

Сизлердиң қылып жүрген жүзеки ҳәрекетлериңизге қапталдан ҳайран қалып қарап турған, әпиўайы Хожели пуқарасы…

You may also like

Comments are closed.