Мақолалар

Жасырын рәўиште өзгениң мал-мүлкин талан-тараж еткен шахсқа үш жыл мүддетке азатлықтан шеклеў жазасы тайынланды

Өзбекстан Республикасы Жынаят кодекси 169-статьясы 3-бөлими «а» бәнтинде, урлық яғный өзгениң мал-мүлкин жасырын рәўиште тәкираран яки қәўипли рецидивист тәрепинен талан-тараж еткенлик ушын жынайый жуўапкершилик нәзерде тутылған.
Өзбекстан Республикасы Жоқарғы судының Пленумының 1999-жыл 30-апрель күнги «Өзгелер мүлкин урлық, таланшылық ҳәм басқыншылық пенен талан-тараж етиў жынаят ислери бойынша суд әмелияты ҳаққында»ғы қарарының 1-бәнтинде, жәбирлениўшиниң яки басқалардың жоқлығында яки олар болса да, оларға билдирместен өзгениң мал-мүлкин жасырын талан-тараж етиў урлық есапланатуғынлығы ҳаққында түсиндирмелер берилген.
2019-жыл 6-ноябрь күнинен 7-ноябрь күнлери аралығында Г.К. өзгениң мал-мүлкин жасырын рәўиште талан-тараж етиў мақсетин гөзлеп, өзиниң танысы Нөкис қаласы 21-киши районы 22-жай
5-ханада жасаўшы Республикалық балалар көп тармақлы медицина орайында мийрбийке болып ислеўши, пуқара Н.Еның үйине қыдырып барған ўақтында, бөлмеде адам жоқлығынан пайдаланып, шкафта турған костюм қалтасынан базар баҳасы 2.135.000 сумлық 1-дана бес қас ҳаяллар жүзигин, базар баҳасы 2.000.000 сумлық 1-дана «Лотка» алтын жүзигин, базар баҳасы 1.632.000 сумлық 1-дана «Айбалдақ» алтын сырғасын ҳәм базар баҳасы 100.000 сумлық 1-дана “Гүмис” жүзиклерин урлап алып талан-тараж етип, материаллық зыян жеткерген.
Буннан тысқары, Г.К. тәкираран спиртли ишимлик ишкен мәс ҳалында, 2019-жыл 26-ноябрь күни Нөкис қаласы Сарыкөл көшеси 11-жай 1-ханада жасаўшы пуқара Р.Аның жасаў үйине ақлығын қырықынан шығарып бериў мақсетинде Республикалық балалар көп тармақлы медицина орайында бирге ислеўши Н.Е. менен бирге барып, пуқара Р.А.ның ақлығын шомылдырып болған соң, усы балалар бөлмесинде шкаф ишинде турған жәми базар баҳасы 3.000.000 сумлық 1 дана «Шымшық» атлы комплект ҳаяллар жүзигин ҳәм сырғасын балалар бөлмесинде адам жоқлығынан пайдаланып, өзиниң кийип барған курткасы қалтасына салып, урлап алып талан-тараж етип, материаллық зыян жеткерген.
Г.К. қарсысындағы жынаят иси ЖИБ Нөкис қаласы судында мазмунан көрип шығылып, суд тәрепинен судланыўшы Г.К. жаза тайынлағанда, жынаяттың жағдайын ҳәм қәўиплилик дәрежеси, оның өз айыбын толық мойынлап, қылған исинен шын кеўилден пушайман екенлиги, ис бойынша жǝбирлениўшилерге жеткерилген материаллык зыянның орны толық қапланғанлығы, жәбирлениўшлердиң судланыўшыға арза-даўлары жоқ екенлиги, тергеўге жақыннан жǝрдем берип, жынаят ашылыўына өз ықтыяры менен көрсетпе берип келгени, алдын жынайый жуўапкершиликке тартылмаған ҳәм судланбағанлығы есапқа алынып, жынаят ислери бойынша Нөкис қалалық судының 2020-жыл 22-май күнги ҳүкими менен судланыўшы Г.К. Өзбекстан Республикасы Жынаят кодекси 169-статьясы 3-бөлими “а” бәнтинде нǝзерде тутылған жынаятты сǝдир еткенликте айыплы деп табылып, оған усы статья менен 3 жыл мүддетке азатлықтан шеклеў жазасы тайынланды ҳәм бир қатар шеклеўлер орнатылды.

Д.Сражатдинов
Жынаят ислери бойынша
Нөкис қалалық судының судьясы

You may also like

Comments are closed.