Мақолалар

Бул судья палкер ме екен?

Исбилермен ҳуқықын қорғаў ушын мәмлекетимиз басшысы барлық мәмлекетлик басқарыў уйымларын жуўапкер етип белгилеп, «әдилликтиң ең соңғы тоқтамы суд болады, суд имаратына келген даўагер де, жуўапкер де суд имаратынан шығарда әдилликтиң ҳәмме нәрседен үстем екенлигине көзи жетип шықсын» деген еди.
Өз гезегинде суд ҳәкимиятына да әдиллик үстинлигин тәмийинлеў ушын бир қанша шараятлар жаратып берди.
Гәптиң посгеллесине келсек, судлардың ишинде де әдилликке бийпәрўа қарайтуғынлары табылады.
Мәселен, Ташкент районлараралық экономикалық суды судьясы Н.Х. (исми-шәрипи қысқартылды) 2020-жыл 21-август күни уйғарыў қабыл етип, уйғарыўда 11-сентябрь күни Қарақалпақстан Республикасы экономикалық судында саат 10:30 да суд болып өтетуғынлығын билдирип, тәреплерге, яғный, даўагер менен жуўапкерге хабар ретинде жоллаған.
Мине, усы судқа жеке өзим исбилермен ҳуқықын қорғап бардым, Суд имаратында саат 10:20 минут өткенде арнаўлы пост тәрепинен нызамлы түрде дизимнен өттим.
Суд хызметкери маған суд болмайды, себеби, Судьялар жоқары мектеби тәрепинен судьялардың қәнигелигин асырыў бойынша оқыў болып атыр, суд бул жерде болмайды, бирақ Сиз аз-маз иркилсеңиз, суд қай жерде, қашан өткерилетуғынлығын билип алыўыңыз мүмкин, – деди. Суд хызметкериниң бул түсиндирмесине бола мен сол күни саат 13.00 лерге шекем суд имаратында судьяның жуўабын күттим, жуўап болмаған соң түслик ўақты болғанлықтан қайтып түстен кейин судқа қоңыраў еткенимде, суд хызметкери Сизиң исиңиз Ташкентте қаралған деп жуўап берди.
Енди суд растан да болған яки болмағанлығына итибар қаратсақ, және еслетемен, суд видеоконференция байланыс арқалы Қарақалпақстан Республикасы экономикалық судында өткерилиўи белгиленген еди. Бирақ, Өзбекстан Республикасы Судьялар жоқарғы кеңеси жанындағы судьялар жоқары мектеби тәрепинен судьялардың қәнигелигин асырыў бойынша 2-сентябрьден 16-сентябрьге шекем оқыў белгиленип, видеоконференция байланыс арқалы суд өткериў тоқтатылған, сол себепли суд тәреплерге ис басқа күнге қалдырылды, деп хабар бериўи шәрт еди.

ДӘЛИЙЛ ТАЛАП ЕТИЛМЕЙТУҒЫН ҲАҚЫЙҚАТЛЫҚ
Биз судтың бул ҳәрекетин анықлаў ушын Қарақалпақстан Республикасы экономикалық суды баслығы Г. Зарипова атына хат пенен мүрәжат еткен едик. Өз гезегинде экономикалық суд баслығы Г. Зарипова 2-сентябрьден 16-сентябрь аралығында видеоконференция арқалы суд болмады, деп жуўап берди. Буннан тысқары, Өзбекстан Республикасы Миллий гвардиясы, Қарақалпақстан Республикасы Қорғаў басқармасы 1-Айрықша батальон командири Х.Убенов та судқа сол 11-сентябь күни саат 10:20да келгенлигимди маған нызамға муўапық суд хызметкерин нәўбетши гвардия хызметкери тәрепинен шақырып берилгенлигин ҳәм суд хызметкери мениң менен сәўбетлескенлигин билдирип хат пенен жуўап берди.
Ал, енди өзиңиз ойланып көриң, халық исенген судьяның бул ҳәрекетине не десе болады?

ЖАЛҒАН ТҮСИНИК
Суд қарарында исбилермен екинши тәрепке төлемди белгили муғдарда әмелге асырған деп көрсетип өтилген. Бул ҳәрекет бойынша исбилерменниң есап бети жайласқан «HAMKORBANK» тен мағлыўмат алғанда усы күнге шекем бир исбилерменниң есап бетинен екинши исбилерменниң есап бетине ҳеш қандай пул өтпегенлиги бойынша мағлыўматқа ийе болдық.
Әне, әдил судтың ҳәрекети, «гүўалы исти гүўа табар, гүўасыз исти гүман табар» дегендей биз нызамға фактке исендик, ал суд болса бир нешше нызам талапларын бузып, асығыслық пенен тек гүманға исенип шешим қабыл еткен.
Ҳәзирги ўақытта суд қарарын бийкар етип, судтың ҳәрекетине нызамлы баҳа бериўди сорап, Судьялар жоқарғы кеңесине мүрәжат етилди.
Жуўмақлап айтқанда, «қазы болсаң, әдил бол» дегендей бир күн ислесе де әдилликти уран етпеген судьялар сайызға шығып қалары анық.

«Ел хызметинде» газетасы
Бас редакторы Дәўлетмурат Тәжимуратов

You may also like

Comments are closed.