Мақолалар

“Басым бәлеге қалды” яки “20 кислород баллоным бар”…

   Көпшиликке мәлим интернет тармақларда, 20 кислород балоным бар, мүтәжлерге бийпул берип тураман, - деген дағаза жалын тезликте тарқалған еди. Мине усы балон ийеси Қоңырат районы турғыны 1996-жылы туўылған Еламан Рустемов деген жигит  болады, ол усы рекламаны берди, бирақ кейин басы бәлеге қалды, яғный ол рекламаны берип болғаннан кейин көп узамай Еламаннан балоныңды маған берип тур, тис клиникам бар еди, соған керек болып тур есесине пул беремен десе, биреўлери сварка ушын, балық ушын,  исбилерменлик ушын деп есесине пул беремен деген усыныслар менен бир неше районлардан, ҳәттеки қоңсылас Хорезм ўалаятынан, Ташкент ўалаятынан да усыныслар болған. Ойланып көриң наўқасларға жан қайғы болып атырған бир дәўирде айырым адамлар кисесин ойлап атырғанлығы ашынарлы жағдай. 
   Еламанның үйине қоңсылас районлардан кем тәмийнленген шаңарақпан, маған балон керек, неге басқаларға бересең, неге сен адамларды алдайсаң, - деп даў шығарғанлары да болған. Еламанның үйиниң алды базардан бетер адамлар жыйналған, қоңсыларының айналарын жети түнде қағып мазаларын алған.
   Бул да ҳеш гәп, айырым адамлар Еламанның ата-анасына барып: "Неге балаң жалған реклама береди, бизге балонды таўып берсин, болмаса жазаман, - деп те доқ еткенлери де, ҳәттеки шағым еткенлери де болған.
   Ата-бабада гәп қалмағанындай: «жорға минген менен жолдас болма, ладан менен сырлас болма» дегендей, Еламан  балонларды исбилерменлерге емес ал 10 данасын Шымбай районына   және 10 данасын Нөкис районына мутаж шанаракларга тарқатқан, бирақ ол бул ҳәрекетинен рахмет еситпеди, керисинше оған Қоңырат районынан бир мәкеме басшысы шығып: "Неге балонды өзимиздиң районға бермей басқа районға бересең, - деп кейигени де болды. 
   Жақсы адам ай менен күнге тең, жарығы ортақ әлемге, - дегениндей, қайсы районға болса да бәри-бир жерлеслеримизге бергени ушын бундай мәрт жигитке орден - медаль берсең де аз екенлигин еслеткен болар едик.

Дәўлетмурат Тәжимуратов

You may also like

Comments are closed.