Мақолалар

“Перзентиңиздиң келешегине бийпәрўа болмаў, олардың бахытлы балалығын тәмийинлеў ушын тек ғана мийир бериў керек”


Әмелдеги нызамшылыққа муўапық ата-ана өз балаларын тәрбиялаў ҳуқықына ийе ҳәм өз балаларының тәрбиясы ҳәм камалға келиўи ушын жуўапкер есапланады.
Турмыста балаға әкениң тәрбиясы, баланы қоллап-қуўатлаў, оның тәмийнаты менен шуғылланыўға бәрше ата-ана миннетлидир.
Тилекке қарсы, шаңарақтың ҳәр тәреплеме үлгили семья болыўдың қыйыншылығын жеңе алмаған айырым ерли-зайыплылар арасында некесин бийкар еттирип, өз перзентлерин жалтақ қылып қойғанлығы бүгинги күнде турмыста үшырасып туратуғынлығы ашынарлы жағдай ҳәм бәршеге сыр емес.
Бул бағдарда шаңарақларды сақлап қалыў, перзент тәмийнаты ушын ўақтында алиментти өндириў, нызамшылықта белгиленген шараларды көриў бойынша тийисли уйымлардың алып барып атырған ислери қандай дәрежеде деген саўал туўылыўы мумкин ?

Бул бағдарда, өткен 10 ай даўамында Өзбекстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Мәжбүрий орынлаў бюросы Қараөзек районы бөлими тәрепинен бир қанша үнамлы ислер алып барылмақта.
Атап айтқанда, бөлимниң мәмлекетлик орынлаўшы хызметкерлери тәрепинен бүгинги кунге шекем, яғный усы жылдын 10 айы жуўмағы нәтийжесинде, ис жүритиўде болған 259 дана ҳүжжетлери орынлаўда болып, соннан жас өспирим перзентлери ушын қарыздарлардан 283 млн.сум алимент өндирилип келинген болса, кейинги октябрь-ноябрь айлары ишинде 10 шаңарақ олардың илтимаснамасы инәбатқа алынған ҳалда ҳам үгит-нәсият бойынша түсиник жумыслары нәтийжесинде жарастырылып, шаңарағы тиклениўине ерисилди.
Мысалы, Қонырат районлараралық пуқаралық ислери бойынша судының суд буйрығына тийкар қарыздар А.Х. дан өндириўши Б.Гулимбетованың пайдасына оның тәрбиясындғы 2 (еки) жас өспирим перзентиниң тәмийнаты ушын ҳәмде Нөкис районлараралық пуқаралық ислери бойынша судының суд буйрығына тийкар қарыздар Т.М. дан өндириўши Н.Жамалованың пайдасына оның тәрбиясындагы 2 (еки) перзентиниң тәмийнаты ушын оның ҳәр айдағы ис ҳақы ҳәм басқа дәраматының 1/3 бөлеги муғдарында алимент өндириў белгиленген еди, алып барылған үгит-нәсият ҳәм түсиник жумыслары нәтийжесинде бул шаңарақлардың өз-ара жарасыўына ерисилди.
Деген менен, айырым ата-ана шаңарақ деген уллы-муқәддес дәргайға немқурайлық мәнисте көз қараста болып, тәрбиясындағы жас өспирим перзентлери ушын тәмийнаты мәжбүриятларын орынламастан, алиментти ўақтында төлеўден бас тартып журген қарыздарлар да ушырасып турады.
Мысалы, пуқаралық ислери бойынша Шымбай районлараралық судының 25.11.2019-жылғы суд буйрығына тийкар қарыздар А.А. дан өндириўши О.А. ның пайдасына қарамағындағы 2 перзентиниң 18-жасқа толғанға шекем 25.11.2019-жылдан баслап ҳəр айда ис ҳақы ҳəм басқа табысларының 1/3 бөлими муғдарында алимент өндирилиўи белгиленген болса-да қарыздар әке тəрепинен ықтыярый рəўиште алимент напақасын төлемей келип, сондай-ақ, мəмлекетлик орынлаўшысы тəрепинен бир неше мəртебе ескертиўлер берилиўине қарамастан алимент пулларын төлемей келген.
Қараөзек районы ҳəкимшилик судының 05.02.2020-жылғы қарарына көре А.А. Өзбекстан Республикасы ҲЖҳКниң 474-статьясында нəзерде тутылған ҳуқықбузарлықты ислегенликте айыплы деп табылып, 15 сутка ҳəкимшилик қамақ жазасы қолланылды.
Бирақ, буннан жуўмақ шығармаған әке, усы жылдың февраль айынан октябрь айының 01-сәнесине дейин, жәми 7 млн. 027,7 мың сум муғдарындағы алиментти төлеўден билқастан бас тартып келген.
Солай етип, А.А. ер жетпеген яки мийнетке жарамсыз шахсларды материаллық тəмийинлеўден бас тарытқан қылмысы ушын ҳəкимшилик жаза қолланылғаннан кейин, материаллық жəрдемге мүтəж болған ер жетпеген яки мийнетке жарамсыз шахсты материаллық тəмийинлеўден бас тартып жəми болып еки айдан артық мүддет даўамында төлемей келген ҳəрекетлеринде Өзбекстан Республикасы Жынаят кодекси 122-статьясының 1-бөлиминде нəзерде тутылған жынаятты билқастан ислеген.
Ақыбетте, судтын ҳукими менен А.Акимниязов Өзбекстан Республикасы Жынаят кодекси 122-статьясының 1-бөлими менен тийисли жаза шарасына тартылды.

Мәжбүрий орынлаў бюросы Қараөзек районы бөлими

You may also like

Comments are closed.