Мақолалар

“Aна тилимизди қәстерлеп сақлаў, келешек әўладқа жеткериў – әдиўли миннетимиз”

Инсан дүньяға келген демнен баслап, оған ананың ақ сүти менен қоса ананың меҳр муҳаббаты бериледи ҳәм үлкен иләҳий сезим менен бирге зибан, яғный қулағына анасының ана тилинде айтылған ҳәйиӯи арқалы нәзик сезимлерге бөленип, өнип өсе баслайды. Мине, сонлықтан да биз өзимиздиң сөйлеӯ тилимизди ана тилим деп атаймыз. Бул тилимизге болған, анамызға болған бирдей ҳүрмет. Уллы шайырымыз «Өзбекстан Қаҳарманы» И.Юсуповтың «Уӯызың менен руӯхың сиңген қаныма» – деген теңеӯи ана тилимизге болған бийбаҳа ҳүрмети екенлигин көрсетип тур. Солай екен, ҳәр бир инсан өз ана тилин қәстерлеп сақлаў, келешек әўладқа жеткериў әдиўли миннети болып табылады.

1-декабрь – Қарақалпақ тилине мәмлекетлик тил бийлигиниң берилген күни. 1989-жылы әйне усы сәнеде ана тилимиз – қарақалпақ тили өзиниң мәмлекетлик тил статусына ийе болған еди. Бүгин тарийхый ўақыяға 31 жыл толмақта. Ата-бабаларымыздан мийрас болып киятырған тилимизден дөреген маржан сөзлер арқалы қарым-қатнасты беккемлеп киятырған ана-тилимиз бизлер ушын әлбетте сүйениш, соның менен бирге үлкен мақтаныш.

Республикамыздың барлық билимлендириў орынларында, мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик шөлкемлерде байрам мүнәсибети менен ушырасыўлар, конференциялар ҳәм байрам концерт бағдарламалары шөлкемлестирилмекте.
Бизиң Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириӯ министрлигине қараслы 727 улыӯма билим бериӯ мектеплеринде де байрам илажлары үлкен кейпиятта өткерилмекте. Бунда мектеплеримизде оқыўшы-жасларға ана-тилимиздиң келип шығыў тарийхы ҳәм оннан дурыс пайдаланыў, оның қәдир-қымбаты ҳаққында кең түрдеги түсиник жумыслары алып барылмақта. Бүгинги күнниң машақатлы кәсип ийелери болған оқытыўшылар ана-тилимиздиң жәмийеттеги абырайын, қәдир-қымбатын жоқары дәрежелерге жеткериў зәрүрлигин келешек әўладқа жеткерип барыўы, оның әдиўли миннети болып есапланады. Сондай-ақ, биз сабақ өтиў барысында оқыўшы-жасларымыздың өз ана-тилине болған сүйиспеншилик сезимин оятыўға және мәдениятлы ҳәм дурыс сөйлеўге ийтермелеўимиз лазым.

Қарақалпақ тилиниң раӯажланыӯ тарийхына нәзер салсақ, жүдә әййемге барып тақалатуғынлығын билемиз. Оның ушын биз ана тилимиздиң тазалығын сақлап, келешек әӯладқа сап тилинде жетип барыӯы ушын ҳәр биримиз жуӯапкермиз деп сезиниӯимиз лазым. Мине, сонда ғана ана тилимиз күннен күнге раӯажланып, түркий тиллер топарындағы өзиниң абырайын ҳәм ҳүрметин белгилеп бара береди. Сонда ғана бизге дүньяның басқа тиллеринде сөйлеӯши халықлар ҳәӯес етеди.
Солай екен, Қарақалпақ тилине мәмлекетлик тил бийлиги берилгенлигине 31 жыл толыӯы мүнәсибети менен Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириӯ министрлиги жәмәәти атынан республикамыздың гүллән халқын байрам менен қызғын қутлықлайман. Бундай әдиўли ўазыйпаларды атқарыўда жемисли мийнет етип атырған оқытыўшылардың жумыслары табыслы бола бериўин тилеймиз.
 
А.Аяпов
Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириӯ министри

You may also like

Comments are closed.