Мақолалар

Суд системасындағы бақлаў инстанциясы бийкар етилди. Орнына кассация инстанциясы киритилди

Хүрметли пуқаралар!
Хәзирги үақытта Өзбекстан Республикасында суд-хуқық системасында унамлы тәрепке өзгерислер жүз бермекте. Суд системасындағы бақлаў инстанциясы бийкар етилгенлигинен ҳәммеңиз хабардар деп ойлаймыз. Енди усы инстанцияның орнына кассация инстанциясы киритилди, яғный алдын бақлаў инстанциясына мүрәжат етип унамлы нәтийже алалмай жүрген пуқараларға қайтадан кассация инстанциясына шағым етиӯ хуқықы берилди.

Өзбекстан Республикасы Жоқары судына баклаў тәртибинде мурәжат еткен пуқаралар республикамызда көпшиликти қурайды. Әсиресе жынаят тараўы бойынша шешим табалмай жүрген адамлар сан-санаксыз.

Өзбекстан Республикасы Жоқары судына мурәжат етиў тәртиби бойынша дәслеп сол судтың судьялары пуқараларды қабыл етеди. Усы судьялардан исти баклаў инстанциясында көрип шығыў ушын тийкарлар жоқлығы хаққындағы қанаатландырарсыз жуўабынан (уйғарыӯынан) кейин Өзбекстан Республикасы Жоқары суды орынбасарларының қабыллаўына кириў хуқықы бериледи. Баслық орынбасарынан қанаатландырарсыз жуўап қайтарылғаннан кейин Өзбекстан Республикасы Жоқары суды баслығының қабылланыӯына кириӯ сыяқлы ақырғы имканият қалар еди.

Жақында Өзбекстан Республикасы Жоқары судында кабыллаўда болдық, сол жерде бирнеше пуқаралардың Өзбекстан Республикасы Жоқары суды баслығы орынбасарларынан қанаатландырарсыз алынған жуўаплардан наразы болып мурәжат еттик. Қабыллаӯ даӯамында қабыл еткен судья менен саӯбетлескенимизде, жаңадан киритилген кассация инстанциясы – бул жана инстанция екенлиги, мурәжат етиӯши пуқаралардың шағым арзалары жаңа усылда яғный шағым келтирилген барлық ислер кассация инстанциясы суд мәжлислеринде терең хәм ҳар тәреплеме көрип шығылыӯын билдирди. Биз судья тәрепинен берилген түсиникке разы болып қатты куӯандық. Себеби алдын Жокары судқа бақлаў тәртибинде мурәжат еткен хәм қанаатландырарсыз жуӯап алған пуғаралардың машқалалары (ислери) қайта көрип шығылатуғынлығынан дерек беретуғынлығы мәлим болды. Усы жерде бир жағдайға анықлық киритип кетиӯ мәқсетке муӯапық болады деп есаплаймыз. Мәселен, Өзбекстан Республикасы Жоқары суды орынбасарларынан қанаатландырарсыз жуӯап алған пуқаралардың ислери де қайта көрилетуғын болды. Алдынғы берилген жуӯаплардын барлығы бийкар етилетуғын болды.
Алдынлары өзиңизге мәлим, Өзбекстан Республикасы Жоқары суды баслығы орынбасарларынан алынған жуўаптан соң, пуқаралардың машқалалары шешилиӯи ушын имканият дерлик қалмас еди.

Сол ушын өзлериниң машқалаларынан унамлы шешим алалмай жүрген пуқаралардың дыққатына билдирип өтпекшимиз. Бул жаңа кассация инстанциясы – халқымызға берилген имканият деп санаймыз. Сонлыктан, машкаласы бар болган пукараларга билдирмекши болганымыз, хеш кашан умитти узбестен тек алга карай интилиуине, жана инстанциядан жана шешим кабыл етилиуине исенген халда муражаат етиуи мумкинлигин билдирип отпекшимиз.
Дыққатларыңыз ушын рәхмет!

И. Курбанбаев,
“Victory Nukus” адвокатлиқ фирмаси адвокати,
Ф.Романов
“RF Roman” адвокатлиқ бюроси адвокати

You may also like

Comments are closed.