Мақолалар

Судялар уйғарыўлары кассация инстанциясында көрип шығылады

Ҳүрметли пуқаралар! Өзиңизге мәлим жақында март айының 3-6 сәнелеринде Өзбекстан Республикасы Президенти мәсләҳәтшисиниң
1-орынбасары Б.Исламов басшылығындағы Республика исши топары тәрепинен Қарақалпақстан Республикасында ғалабалық қабыллаўлар шөлкемлестирилди.
Усы қабыллаў дәўиринде жынаят ислери бойынша жүзеге келген машқалаларды шахсан Өзбекстан Республикасы Жоқары судының баслығы орынбасары И.Муслимов үйренип шықты. Март айының
3-сәнесинде Нөкис қаласындағы Жаслар орайында Нөкис қаласы ҳәм Нөкис районында жасаўшы пуқаралардың мәселелери тыңланды ҳәм усы қабыллаўда көптен берли мәселелери шешилместен киятырған бирнеше пуқаралардың шағым арзалары унамлы шешилип, қарсындағы жынаят ислери кассация инстанциясында қайта көрилип шығылыўы белгиленди.
Соның ишинде, 2016-2017-жылларда судланып кеткен ҳәм қайта-қайта бақлаў тәртибинде арза жазып машқаласы шешилмей жүрген пуқаралардың қарсысындағы жынаят ислери кассация тәртибинде көрип шығылатуғын болды. Бул нени аңлатады? Сол көп жыллардан берли жынаят ислерин Өзбекстан Республикасы Жоқары судына шақыртыралмай, жуўмақлаўшы шешим қабылланыўына ерисе алмай жүрген пуқаралардың қарсысындағы жынаят ислери мазмунан көрип шығылып, сол ислер бойынша анық шешим қабылланатуғынлығы мәлим болды. Мысал ретинде келтирип өтетуғын болсақ, Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер уйымында хызмет көрсеткен М.М, М.А ҳәм П.Б лардың, «Өзсанаатқурылысбанк»тиң Қарақалпақстан бөлиминиң алдынғы хызметкери М.Д ҳ.т.блардың (фамилия, аты кысқартырылған) қарсысындағы жынаят ислери Өзбекстан Республикасы Жоқары судының судьяларының уйғарыўлары менен кассация инстанциясына көрип шығылыўы ушын шақырылғанлығы белгили болды. Усы жынаят ислери бойынша жақын арада жуўмақлаўшы әдил шешим қабылланыўын үмит пенен күтип қаламыз.
Қарсындағы жынаят ислери бойынша жергиликли суд уйымларынан қанаатландырарлы шешим табалмастан жүрген пуқаралардың дыққатына билдирип өтпекшимиз. Биринши ҳәм апелляция инстанцияларының қабыл еткен суд ҳүжжетлериниң түп нусқасын қосқан ҳалда Өзбекстан Республикасы Жоқары судына кассация тәртибинде шағым арза менен мүрәжаат етиўиңиз мүмкинлигин мәлим етип билдиремиз.

Кассация инстанциясында алдын бақлаў тәртибинде Өзбекстан Республикасы Жоқары судының жынаят судлаў коллегиясында көрип шығылып, жуўмақлаўшы шешим қабылланған жынаят ислери көрип шығылмайды.

Victory Nukus адвокатлык фирмасы адвокаты
И. Курбанбаев

You may also like

Comments are closed.