Янгиликлар

“Тарақлы”да сатып алынған ылай суў

Қоңырат районы аймағында жайласқан “Тарақлы” мәҳәллесинде үш күннен берли ағып турған ишимлик суўының ишиўге жарамсыз ҳалда екенлиги хаққында хабарлар келип, оған көре аймақта жасаўшылар “ылай суў” ишип отырғанлығын айтпақта.
Аймақ турғынлары “Бир ҳәптеден берли ылай суў ишип отырмыз, егер бундай суўды жаптан-ақ ишеберер едик пул төлеместен”, – деп наразылықларын билдиреди бизге.
Мүрәжәт ийесиниң айтыўынша бундай жағдай өткен жылы да гүзетилген. Ҳәзирде бир ҳәптеден берли ишимлик суўын сатып алып пайдаланбақта. “Суўды сатып алыўын алармыз, бирақ үйде кишкене балаларымыз бар. Бизлер ҳәрдайым да қайсы суўды ишип атырсаң деп қадағалап отырыўға ўақтымыз жоқ, жумыста жүретуғын гезлеримизде де болады. Сондай ўақытларда олар ойнап келип шелектеги жарамсыз суўдан ишип кетиўи де мүмкин. Бир жери аўырып қалама деп қәўетерленемиз”- дейди аймақ турғыны.
Пуқараларды қандайда бир жағдайлар себепли ишимлик суўының ылайып ағыўы мүмкинлиги хаққында алдын ала тийисли орынларға хабарландырылмаған екен.
Егер хожалықлар усындай жарамсыз суў менен тәмийнленетуғын болса, пуқаралар ишимлик суўына төлеп атырған төлемди бостан-босқа төлеп атырғанлығын да айтып наразы болды.
Халық саламатлығы биринши орынға көтерилип атырған бүгинги дәўирде, арамыздағы мине усындай айрым аймақтағы турғынлардың ишимлик суўы себепли түрли кеселликлерди арттырып алмаўына ҳеш ким кепиллик бере алмаса керек. Биз солай ойлаймыз.
Демек, ишимлик суўы мәселеси дыққаттан шетте қалмаслығына исенемиз.

Зухра Елмуратова

You may also like

Comments are closed.