Янгиликлар

Нөкис қаласы «Ақжағыс»та ишимлик суўындағы назаслық фирманың тармаққа зыян жеткериўи себепли болған

Нөкис қаласы «Ақжағыс» МПЖ аймағындағы ишимлик суў тармағында (Д=300 мм) жүз берген насазлық социал тармақлары арқалы жәрияланған еди. Сол ўақыттың өзинде-ақ, жәмийеттиң тийисли қәнигелери барып оңлаў жумысларын алып барды. Бул машқала қурылыс жумысларын алып барып атырған басқа фирма тәрепинен тармаққа зыян жеткерилген, оларда өз ўақтында жүзеге келген насазлықты сапластырыў ушын әмелий жумысларды алып барды.

You may also like

Comments are closed.