Сб. Июн 6th, 2020

Kar24.uz

Янгиликлар биздан бошланади

Мәнаўият –инсан қәлбиниң қорғаны

Инсан баласы дүньяға келген дәслепки мәўритлерден баслап, тәрбия ҳәм тәлимге өзинде мүтәжлик сезеди.

Мине усы мүтәжлик дәслеп шаңарақта ата-ана тәрбиясы, жақынлары меҳир-муҳаббаты менен қапланып барады.
Соның ушында ата-ананы ақ жуўып, ақ тараған деп тәриплеймиз.
Муқәддес дәргай мектеп босағасына қәдем қойып, устаз деген уллы инсаннан билим ҳәм тәрбия алып, жәмийет орталығына араласып, дүньяны үйрениўге болған қызығыўшылық интасы артады.
Сонлықтан дана халқымыз арасында устаз көрген, устаздан тәлим алған, жәмийетке араласқан деген сөзлер бийкарға айтылмаған.
Шаңарақта перзент, мектепте шәкиртлер, жәмийетте пүткил халық қатламына тәлим-тәрбия үлгилерин көрсетип, өрнекли өмир өткеллеринен сүрникпей өтиў ушын, ҳәр бир инсан қәлбине қат-қат парасат, билим, пәклик ҳәм гөззаллық сыяқлы жоқары инсаныйлық пазыйлетлери жәм болмағы дәркар.
Бул пазыйлетлер, бай өтмиш тарийхымызды терең билиўимиз, фольклор ҳәм әдебият дүрданаларын кеўил сандығымызға жәмлеўимиз, бабаларымыз жаратқан илим-билим сырларын үйрениўимиз ҳәм мақтаныш етиўимиз, оларға садықлық руўхында жасаўымыз арқалы жәмленип, қәлиплесип барады.
Инсан қалбине жәм болған бундай бийбаҳа ғәзийнелер ҳәр қандай зыянлы иллетлерге, бузғыншы идеяларға қарсы турыўшы қорған ўазыйпасын өтейди.
Биз бул қорғанды мәнаўият қорғаны деп атаўға толық ҳақылымыз.
Ҳақыйқатындада мәнаўият инсан қәлбиниң қорғаны.
Бул қорған қәншелли дәрежеде сабыр ҳәм төзим, ықлас ҳәм умтылыс, изленис ҳәм талапшаңлық пенен беккем қурылса, ол мудамы инсанға бахыт ҳәм мәртебе есиклерин ашыўға хызмет етеди.
Елимиз раўажланыўының ҳәзирги басқышында мәнаўият мәселесине қаратылып атырған итибар ҳәм ғамқорлық мәмлекетлик сиясат дәрежесине көтерилди.
Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 3-май сәнесиндеги «Руўхый-ағартыўшылық жумыслары нәтийжелилигин арттырыў бойынша қосымша ис-илажлар ҳаққында»ғы ПҚ-4307-санлы қарары тийкарында Қарақалпақстан Республикасында 18-19-сентябрь күнлери аралығында «Мәнаўият фестивалы»ның өткерилиўи белгиленгенлиги қуўанышлы ҳәм жарасықлы жумыслардың бири болды.
Нөкис қаласынан басланатуғын фестивалдың, бүгин пүткил дүнья еллери ҳәўесин оятып жаңаланып ҳәм жасарып атырған Мойнақ районында даўам етиўи пүткил халқымызды қуўанышқа бөлейтуғынлығы анық.
Себеби усы фестивал шеңбериндеги ҳәр бир иләж жасларымыздың қәлбинде ана-ўатанға болған шексиз муҳаббат, келешегине болған үлкен исеним, илим-билим ийелеўге болған терең инта, мәлимлеме кеңлигинде қабыл етиў ҳәм пайдаланыў мәденияты сыяқлы бир қанша жоқары пазыйлетлерди, түсиниклерди сиңдириўге қаратылғанлығы менен әҳмийетли.
Фестивалдың барлық шөлкемлестириўшилерине үлкен рахметлер айтып, фестивалдың табыслы өтиўин тилеймен.

Раўаж Отарбаев,
Өзбекстан Жазыўшылар аўқамы ағзасы, шайыр