Янгиликлар

Емлеўханада 3 жасты қарсы алған Шахнозаның туўылған күни белгиленди

2017-жыл март айының 9-сəнесинде дүньяға келген, ҳəзирги күнде «Ақ қан» (Лейкоз) кеселлиги менен гүресип атырған Шахноза Муратбаева 9-март күни үшинши бəҳəрин қарсы алмақта.
Тилекке қарсы, Шахнозаны туўылған күни менен қутлықлаў ушын үйине емес емлеўханаға бардық. Қолларымыздағы ҳəр қыйлы кеўлимизден шығарған саўғаларымызды көрип баста жатырқады, соң үйренискеннен кейин қуўанды. Оның қуўанғанын көрип бизде қуўандық. Ата-ананың кеўлин көтеретуғын ең уллы нəрсе бул перзентиниң қуўанышы. Ата-анасының қуўанғаны да өз алдына.
Азғана болсада Шахнозаға ҳəм оның ата-анасына қуўаныш бағышлаған болсақ бахытлымыз. Халқымызда “Саўап исти ҳəр ким ҳəр күни ислеўи керек”, деген жақсы гəп бар. Сол ушын саўап ислеўде ҳеш қашан шаршамағаймыз. Шахнозаға жəне бир тилегим: 2021-жылы 9-март күни сени қутлықлаў ушын емлеўханаға емес “Өз үйи”ңе барғаймыз.

Фархад Бердибаев

You may also like

Comments are closed.