Янгиликлар

Бизде өз гезегинде табиятқа зыян келтириўден аўлақпыз яғный kar24.uz да жәрияланған видеомүрәжатқа Қоңырат районы ҳәкимлигиниң рәсмий жуўабы

Усы жылдың 6-март күни Kar2.4uz сайтында «Қоңырат саўда комплекси» АЖ жанында өсип турған тереклердиң көширилиўи сәўлеленген видео жәрияланып, бул тереклер тутып кете ме деген сораў қойылды?
Районымызда өткерилип атырған абаданластырыў ҳәм көклемзарластырыў иләжи шеңберинде тереклер бир орыннан екинши орынға ландшафт дизайни ҳәм агротехника қағыйдаларына бойсынған ҳалда көширилди. Тәжрийбеден келип айтатуғын болсақ, тереклер оянбаған пайтта, яғный, гүздиң ақырында яки бәҳәр басында көширилиўи тийис. Усыған байланыслы, тереклер еле жапырақ шығармастан март айының басында көширилди.
Тереклер бир қатарға егилди ҳәм олар саўда комплекси аймағына жаңаша көрик берип тур. Олардың тутып кетиўине район комплекс басшылығы тәрепинен тийисли иләжлар көрилмекте.
Республикамыз бойлап терек егиў мапазы даўам етип атырған бир ўақытта бизде бундай ийгиликли иске өз үлесимизди қосқан ҳалда, әтирап гүлениўи тәрепдарымыз. Табиятқа зыян келтириўден аўлақпыз!
 
Қоңырат районы ҳәкимлиги Мәлимлеме хызмети

You may also like

Comments are closed.